Ege Üniversitesi

"Bilimin Sanatla Buluşması"

Ege Üniversitesi Kampüsü içerisinde 70 adet yerin, Reklam Panosu olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi ilan metnidir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Ege Üniversitesi Kampüsü  içerisinde 70 adet yerin,  Reklam Panosu yeri olarak kullanılmak üzere  kiraya verilmesi  işi,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.   İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşin Nevi- Niteliği                   

:

Üniversitemiz kampüsü içerisinde kapalı ve açık taşınmazlar üzerinde olup,  şartnamesine ekli listede  yerleri belirtilen ve kampus haritasında işaretlenen toplam (70) adet yerin,  Reklam Pano yeri olarak kullanılmak üzere isteklilere kiraya verilmesi işi.

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARİE BAŞKANLIĞI

GENÇLIK CAD. NO: 12   35040  BORNOVA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

232 311 24 64 – 232 311 43 79

c) Elektronik Posta Adresi

:

----

2-İhale konusu kiralama işinin

b) Yapılacağı yer

:

Ege Üniversitesi Kampüsü    BORNOVAİZMİR

c) Kira Süresinin Başlangıç Tarihi

:

Kira Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde
düzenlenecek yer teslim belgesindeki tarih   ile kira süresi başlayacaktır..

ç) Kira süresinin sona erme         tarihi

:

 31.12.2019

d)Muhammen Bedel

:

 1.yıl için yıllık 65.100,00 TL + KDV dir.

e)GeçiciTeminatMiktarı         : Muhammen bedelin % 3’ü oranında olup,  1.953,00.-TL. dir.

 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

E.Ü.REKTÖRLÜĞÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA-İZMİR

 b) Tarihi ve saati ve Usulü

:

14.03.2018 – 14:00  

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

 

A)        Gerçek kişilerin;

 

- Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisini,

- İkametgah ilmühaberini, (son bir aya ait)

- Tebligat adreslerini beyan eder bir yazıyı,

- İmza Sirkülerini, (Noter tasdikli)

- Teklif edeceği Reklam Panolarının özelliklerini belirtir katalog, prospektüs vb. dokümanlar,

- İsteklinin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısı.

- Vekaleten ihaleye katılınıyor ise vekaletname aslı veya fotokopisinin noter tasdikli örneği,

-“Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler” listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığının” beyan edildiği bir yazıyı.

 

B)       Tüzel kişilerin;

 

- 2018 yılına ait Oda Sicil Kayıt Belgelerini,

- Tüzel kişilik imza sirkülerini, (Noter tasdikli)

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesini, (Vekaletname)

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin imza sirkülerini, (Noter tasdikli)

- Teklif edeceği Reklam Panolarının özelliklerini belirtir katalog, prospektüs vb. dokümanlar,

- İsteklinin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısı,

-“Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler” listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığının” beyan edildiği bir yazı,

- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler,

- Tebligat adresini beyan eden bir yazıyı.

 

7. İhale Şartnamesi, İdarenin adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak E.Ü.REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA-İZMİR adresinden alınabilir.

8.  İsteklilerin,  ihaleye katılıma ilişkin tüm belgeleri ile birlikte ihale  salonunda  ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.  Posta ile yapılacak müracaatlarda,  ihale saatine kadar evraklarının Komisyona ulaşması ve  evrakları arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nda öngörüldüğü şekilde teklif mektuplarının  da  olması koşuluyla müracaat kabul edilecektir.