EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :28.07.2009                                                     Toplantı Sayısı: 20

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,28.07.2009 Salı günü saat 14:00'de Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Ege Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesi gereğince; 2009/2010 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında, Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine ayrılan kontenjan teklifleriyle ilgili Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun 22.07.2009 gün ve 1745 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesinin ilgili maddesi uyarınca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine ayrılan kontenjan tekliflerinin kabulüne, karar verildi.

Karar 3-

28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilmesi için, öğretim dilimi sadece belirli bir yabancı dil olarak belirlenmesi veya derslerin Türkçe ve belirli bir dille karma olarak verildiği programlarda zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari %30 luk kısmının bu yabancı dille verilmesine dair maddeler ile konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 23.07.2009 gün ve 22467 sayılı yazıları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında öğretim dili Türkçe olmasına rağmen, zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlarda/bölümlerde uygulanan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasının 2009/2010 eğitim-öğretim yılında da devam ettirilmesine ve Yükseköğretim  Kurulu'na arzına oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :28.07.2009                                                     Toplantı Sayısı: 20

Karar 4-

Üniversitemizde uygulanmakta olan "Bağıl Not Sistemi" ile ilgili görüşmelere devam edildi. Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde ve "Ölçme Değerlendirme Sistemi Klavuzu"nda yapılması gereken değişiklikler incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;21.07.2009 gün ve 19/6 sayılı senato kararı da dikkate alınarak;

1-Fakülte ve Yüksekokullar ile Meslek Yüksekokullarında ortalamaya katma alt limitini aşan öğrenci sayısının;

a) 1-29 arasında olması durumunda harf notlarının tablo-1'e göre verilmesine,

b) Öğrenci sayısının 30 ve daha yukarı olması halinde harf notlarının Tablo 1'e veya bağıl değerlendirme sistemine göre verilip verilemeyeceğine, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının yetkili kurullarında karara bağlanmasına,

2-Yönetmeliğin 22. maddesinde bulunan aşağıdaki tablonun aynen kabulüne,

Tablo 1: Ham başarı puanlarının harfli not,  4'lü not  karşılıkları

Ham Başarı Puanı HBP

Harf Notu

4'lü Not

 

88 - 100

AA

4,00

  Başarılı

81 - 87

BA

3,50

74 - 80

BB

3,00

67 - 73

CB

2,50

60 - 66

CC

2,00

53 - 59

DC

1,50

  Başarısız

46 - 52

DD

1,00

0 –  45

FD

0,50

0 -  45

FF

0,00

Özel   Durumlar

 

60 - 100

G1

-----

  Başarılı

0 - 59

Z2

-----

  Başarısız

-----

S3

-----

  Başarılı

-----

K4

-----

  Koşullu

  Başarılı

 

1, 2: Bu harf notları, "Ege Üniversitesi"nde öğretim gören öğrenciler için, sadece başarılı veya başarısız olduğunun belirtilmesinin yeterli olduğu derslerde kullanılır.

3, 4: Bir başka yüksek öğretim kurumundan "Ege Üniversitesi"ne transfer olan öğrencilerin, başarı durumlarını belirlemek için kullanılır. Geldikleri kurumda harf notları ne olursa olsun başarılı iseler S ile, aldıkları harf notlar koşullu geçer sınıflandırmasına uyan DD veya DC ise K ile değerlendirilirler.

3- Tüm bu değişikliklerin hazırlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne monte edilerek, yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmesine, karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :28.07.2009                                                     Toplantı Sayısı: 20

 

 

Karar 5-

 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa dayanarak hazırlanan "Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik"e göre bir komisyonca hazırlanan "Uygulama Esasları" okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Uygulama esasları hakkında senato üyelerince yapılan öneriler dikkate alınarak, gerekirse ilave maddelerin konulmasına ve yeni şekli ile yürürlüğe girmesine, karar verildi.

 

 

Karar 5-

 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa dayanarak hazırlanan "Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik"e göre bir komisyonca hazırlanan "Uygulama Esasları" okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Uygulama esasları hakkında senato üyelerince yapılan öneriler dikkate alınarak, gerekirse ilave maddelerin konulmasına ve yeni şekli ile yürürlüğe girmesine, karar verildi.